Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed

I medfør af § 17 f, og § 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007, fastsættes:

Provstiudvalg

§ 1. Provstiudvalgets beslutninger træffes i provstiudvalgets møder. Provstiudvalgets formand leder provstiudvalgets møder og afstemninger.

Stk. 2. Formanden kan på provstiudvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges provstiudvalget til efterretning på næste møde.

Stk. 3. Provstiudvalget kan bemyndige provsten til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.

Stk. 4. Provstiudvalget træffer beslutning om, hvornår ordinære møder skal afholdes, og møderne bekendtgøres forud efter provstiudvalgets bestemmelse.

Stk. 5. Provstiudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6. Provstiudvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der ved slutningen af mødet underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

§ 2. Et provstiudvalgsmedlem er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning i konkrete enkeltsager, der vedrører et sogn, i hvilket den pågældende er medlem af menighedsrådet. Medlemmet har dog ret til at udtale sig i sådanne sager.

Stk. 2. Provstiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem i øvrigt har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin habilitet.

Stk. 3. Et medlem, der er erklæret inhabilt, skal forlade mødelokalet under forhandling og afstemning i den pågældende sag.

Stk. 4. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

§ 3. Provsten er forretningsfører for provstiudvalget.

Stk. 2. I et fælles provstiudvalg beslutter provstiudvalget selv, hvilken af provsterne der skal være forretningsfører.

Stk. 3 . Opnås der ikke enighed om hvem der skal være forretningsførende provst, afgøres valget ved afstemning. Opstår der stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 4. Bortset fra bestemmelserne i §§ 1-3 fastsætter provstiudvalget selv sin forretningsorden.

§ 5. En stedfortræder indtræder i provstiudvalget, når et medlem dør eller udtræder af udvalget.

Stk. 2. Når provstiudvalgets formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i provstiudvalget.

Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af provstiudvalget.

Stk. 4. Findes der ved et medlems afgang eller forfald, jf. stk. 2, ingen stedfortræder til at indtræde i medlemmets plads, afgør biskoppen efter indhentet erklæring fra de øvrige medlemmer af rådet, om besættelsen af den ledige plads kan udsættes til næste almindelige valg, eller om udfyldningsvalg skal finde sted.

§ 6. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamrådet rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter. Hvis der i et sogn eller et pastorat er oprettet en præstegårdskasse, fastsætter provstiudvalget denne kasses rammebevilling for driftsudgifter og bevilling for anlægsudgifter.

Stk. 2. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget er i overensstemmelse med de fastsatte rammer og bevillinger, jf. stk. 1. Er dette ikke tilfældet korrigerer provstiudvalget budgettet. Korrektionen foretages i rammebevillingen til driftsudgifter eller i bevillingen til anlægsudgifter.

Stk. 3. Provstiudvalget udøver legalitetskontrol af kirke- og præstegårdskassernes budget. Provstiudvalget kan træffe beslutning om ændring af en budgetpost begrundet i legalitetshensyn.

§ 7. Provstiudvalget vælger uden for sin midte en bygningskyndig til sammen med provsten at foretage syn over kirke og kirkegård, præsteboliger og anden fast ejendom, der bestyres af menighedsrådet på kirkens eller præsteembedets vegne.

Stk. 2. Når det i stk. 1 omtalte syn vedrører provstens tjenestebolig, beskikker biskoppen en anden provst til at lede synsforretningen.

Stk. 3. Den bygningskyndige må ikke påtage sig lønnet arbejde for menighedsrådene i provstiet.

§ 8. Provstiudvalget skal afgive erklæring i følgende sager:

1) Sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter de gældende regler skal forelægges biskoppen eller Kirkeministeriet til godkendelse.

2) Øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.

Stk. 2. Kirkeministeriet og biskoppen kan indhente udtalelse fra provstiudvalget i andre sager. For så vidt angår stiftsmiddellån, kan stiftsudvalget vedrørende økonomi indhente udtalelse fra provstiudvalget.

§ 9. Provstiudvalget fører tilsyn med, at der udfærdiges regulativer for ansatte funktionærer ved kirker og kirkegårde, og skal herunder påse, at menighedsrådenes aftaler om kirkebetjeningens ansættelsesforhold er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af Kirkeministeriet.

§ 10. Provstiudvalget kan antage kontormedhjælp (provstisekretær) efter de af Kirkeministeriet til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. Ansættelse sker efter offentligt opslag.

Stk. 2. Der tilkommer udvalgets medlemmer diæter for deltagelse i møder efter de bestemmelser, Kirkeministeriet fastsætter herom.

§ 11. Provstiudvalgets afgørelse om størrelsen af hver enkelt kirke- og præstegårdskasses rammebevilling til driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter, jf. § 6, er endelig. I øvrigt kan provstiudvalgets afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse påklages til biskoppen.

Stk. 2. Biskoppens afgørelser i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Budgetudvalg

§ 12. Bestemmelserne i §§ 1, 3, 5, stk. 1-3, og § 10, stk. 2, finder ligeledes anvendelse for budgetudvalgene.

Stk. 2. Bortset fra de i § 12, stk. 1, nævnte bestemmelser fastsætter budgetudvalget selv sin forretningsorden.

Ikrafttræden m.m.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 972 af 2. december 2003 om provstiudvalgenes virksomhed ophæves.

Kirkeministeriet, den 26. marts 2007

Bertel Haarder /Lise Marianne Hjort