Provstudvalgets arbejde

Illustration: Bob Katzenelson / Landsforeningen af Menighedsråd 

I alle provstier findes et provstiudvalg. I Roskilde Domprovsti består udvalget af provsten,  en præsterepræsentant og 7 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provsten er forretningsførende og født medlem, og kan være formand for udvalget, hvilket er tilfældet i Roskilde Domprovsti. Provstiudvalget vælges hvert fjerde år i året efter valg til menighedsrådene, blandt alle til et menighedsråd valgbare indbyggere i provstiet.

Provstiudvalget har et månedligt ordinært møde. Provstiudvalget har en sekretær, der bl.a. forbereder møder, udsender dagsorden, skriver referat og følger op samt er daglig kontaktperson på Provstikontoret. Provstisekretæren er endvidere ankerperson i forhold til kvartalsrapporter, synsrapporter og andre sager, der indsendes til provstiet.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. To gange om året indbydes repræsentanter for menighedsrådene til hhv. forberedende budgetsamråd (i foråret) samt et ordinært budgetsamråd (i sensommeren).

Provstiudvalget er herudover godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstiet i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Provstiudvalget har nedsat tre underudvalg. Udvalgene har til opgave at forberede sager til fremlæggelse mellem møderne, hvorefter de kommer med indstillinger til PU, for alle beslutninger tages naturligvis på de ordinære møder og ikke i udvalgene.

Kompetencer hos Provstiudvalget

  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes budgetter og regnskaber
    
  • godkendelsesbeføjelser af ligningsbeløbet til kirke- og præstegårdskasserne i kommunen
    
  • godkendelsebeføjelser til en række dispositioner vedrørende kirkegårde
    
  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes forslag til kirkegårdsvedtægter, herunder takstbestemmelser, og menighedsrådenes vedtægter om betaling for brug af kirken
    
  • skal træffe afgørelse om, hvad der skal foretages, når udvalget modtager udskrifter af afholdte provstesyn over kirkebygninger, kirkegårde med bygninger, præsteboligen, præstegårdes avlsbygninger, sognegårde og konfirmandbygninger. Provstiudvalget skal afgive erklæring i sager om erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, sager vedrørende istandsættelse- eller ombygningsarbejder, som efter de gældende regler skal forelægges stiftsøvrigheden til godkendelse, og øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.
    
  • skal føre tilsyn med, at der udfærdiges regulativer for ansatte funktionærer ved kirker og kirkegårde. Provstiudvalget skal desuden påse, at menighedsrådenes aftaler om ansættelsesforhold er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af Kirkeministeriet.


Læs mere om provstiudvalgets arbejde hos Landsforeningen af Menighedsråd

Find Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed på Folkekirkens Intranet. 

Forretningsorden for provstiudvalget 2021-2025 kan hentes her.

   Provstiudvalgsmøder 2024