Menighedsrådsvalg 2024 - Valgforsamling tirsdag d. 17. september

Det nye menighedsråd i din kirke vælges hver fjerde år på et møde, der betegnes valgforsamlingen. Det foregår næste gang i alle landets sogne tirsdag d. 17. september 2024. Som medlem af Folkekirken i Roskilde Kommune er du inviteret til at møde op, deltage i debatten eller blot lytte til kandidaterne og stemme. Du kan også selv stille op til menighedsrådet. Læs mere her på siden om hvordan.

Tid og sted for valgforsamlingen i dit sogn er oplyst i kalenderen på kirkens hjemmeside. Her på siden kan du læse om, hvordan valgforsamlingen foregår og få overblik over alle formaliteterne. Vel mødt til menighedsrådsvalget 2024!

Hvem kan deltage i valgforsamlingen?

Valgforsamlingen er et offentligt møde i kirken eller sognegården, og du er inviteret til at møde op. Det kræver ingen tilmelding eller forberedelse, men det betyder noget for fremtiden i din lokale kirke og udviklingen af byens fællesskab at du møder op. Alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Du har som hovedregel ret til at stemme og stille op som kandidat i det sogn, hvor du bor - skriv din adresse og find dit sogn på sogn.dk. Der gælder særlige regler i følgende tilfælde:

 • Har du løst sognebånd, kan du samtidig med sognebåndsløsningen vælge at flytte din valgret/valgret til sognebåndsløserpræstens sogn.
 • Flytter du inden for et pastorat med flere sogne, kan du senest fire uger efter flytningen meddele en af pastoratets præster, at du fortsat ønsker at stemme/opstille i dit tidligere bopælssogn.
 • Bor du i et i nyoprettet flersognspastorat eller i et flersognspastorat, der ændres, kan du vælge at udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn end bopælssognet. Du skal meddele dette til sognepræsten senest fire uger pastoratets oprettelse eller ændring af flersognspastoratet.
 • Flytter du til et flersognspastorat, kan du vælge at udøve din valgret og valgbarhed i et andet sogn i pastoratet end dit nye bopælssogn. Du skal meddele dit valg til sognepræsten senest fire uger efter, at du er flyttet til pastoratet. 

Løs sognebånd inden menighedsrådsvalget
Hvis du holder af en kirke, der ligger uden for det sogn, hvor du selv har bopæl, og føler du, at du hører til i denne kirke, kan du løse sognebånd til en af kirkens præster. Det kan du gøre, uanset hvor du bor. Hvis du løser sognebånd, har du ret til kirkelig betjening i den kirke, hvor præsten hører til. Du har også ret til at stille op til menighedsråd og stemme til menighedsrådsvalget i den pågældende kirke - dog skal sognebånd senest være løst inden 2. september 2024 kl. 12.00. Du løser sognebånd ved at kontakte den præst, du ønsker at løse sognebånd til. 

Hvordan forløber valgforsamlingen?

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden. Det indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af menighedsrådets valgbestyrelse. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

Dagsorden for valgforsamlingen

1. Velkomst ved valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
5. Kandidaternes egen præsentation
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
8. Skriftlig og hemmelig afstemning
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.


Brug din stemme

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være medlem af folkekirken
 • Du skal være fyldt 18 år på valgdagen
 • Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen
 • Ikke være medlem af en valgmenighed
 • Være optaget på valglisten i sognet. Valglisten er en elektronisk liste over borgere med valgret, som menighedsrådets valgbestyrelse på dagen benytter til at krydse mødedeltagerne af. Læs mere på Folkekirkens Intranet under punkt '2. Valgforsamling'.  

 

- eller stil selv op som kandidat. 

Vidste du, at du selv kan stille op til menighedsrådet? Du behøver ikke give besked på forhånd, kandidaterne opstilles nemlig på selve valgforsamlingen. Kandidaterne opstilles ved, at dirigenten spørger, om der er forslag til kandidater. Dirigenten noterer derefter navnene på kandidaterne. Alle med valgret i sognet kan selv stille op til menighedsrådet. Der er dog to undtagelser:

 • Præster ansat i folkekirken
 • Medarbejdere ansat af menighedsrådet i mere end en måned og med en arbejdstid på mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, er ikke valgbare i det sogn, hvor de har tjenestested.

Skal jeg dokumentere, at jeg går i kirke?
Nej, der er intet behov for at redegøre for sin kirkegang, når man stiller som kandidat. Man behøver ikke være sognets mest aktive kirkegænger for at komme i menighedsrådet – alle sognets kirkegængere vil til gengæld få glæde af at der kommer nye medlemmer med idéer og initiativ ind i jeres menighedsråd. Du behøver ikke på forhånd at kende til alle aktiviteter i sognet eller have erfaring med arbejdet i Folkekirken. Lysten til at være med og lægge en indsats i det lokale fællesskab er det vigtigste.

Til valgforsamlingen skal du som kandidat præsentere dig ved at fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil sidde i menighedsrådet. Efter præsentationen kan forsamlingen stille spørgsmål til kandidaterne, og kandidaterne kan stille spørgsmål til hinanden. 

Fuldmagt
Hvis man er forhindret i komme til valgforsamlingen, er det muligt at stille op til menighedsrådet ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes på en godkendt blanket af Kirkeministeriet, som findes på Den Digitale Arbejdsplads og www.menighedsraadsvalg.dk. Fuldmagten afleveres til valgbestyrelsen på valgforsamlingen.

 

Kilder

By-, Land- og Kirkeministeriet
Folkekirkens Intranet
Godtfrastart.dk

Find ud af hvilket sogn du bor i på sogn.dk